Get Adobe Flash player

Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmény vezetői álláshelyének betöltésére

Az Alberti Evangélikus Egyházközség Presbitériuma pályázatot hirdet a Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. július 1-jétől 2024. június 30-áig szól.

A munkavégzés helye: 2730 Albertirsa, Pesti út 110.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény szakszerű és törvényes működtetése az intézményvezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján.


Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) számú Korm. rendelet rendelkezései, továbbá a Magyarországi Evangélikus Egyház vonatkozó jogszabályai az irányadók. Szolgálati lakást nem tudunk biztosítani.

Pályázati feltételek:
főiskolai szintű végzettség és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
legalább 5 év szakmai gyakorlat (előny: vezetői tapasztalat)
az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
a jelentkező evangélikus vallású, konfirmált legyen
lelkészi ajánlás

Pályázat tartalma:
pályázó munkahelyének, beosztásának bemutatása
részletes szakmai önéletrajza
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programja, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelései


Pályázat mellékletei:
a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; pályázat befogadása esetén az eredeti okiratok bemutatása
érvényes erkölcsi bizonyítvány
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2019. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilák- Túri Krisztina lelkészasszony nyújt a 06-20-824-6505-ös telefonszámon. A pályázók részére biztosítjuk a helyszíni megtekintést.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Alberti Evangélikus Egyházközség címére történő megküldésével (2730 Albertirsa Pesti út 106. Pf.18). A borítékra kérjük ráírni: intézményvezetői pályázat

A pályázatok benyújtására és közzétételére vonatkozó hatályos előírásokat a MEE 2005. VIII. tv. 60. §-a, a 2011. CXC. törvény a köznevelésről valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.